De Verkeersvisie Goor is in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2015 is het huidige eenrichtingsverkeer in de Molenstraat ingesteld, waarbij naar aanleiding van de evaluatie in 2016 meer geluiden uit de samenleving kwamen die zich niet in deze wijziging konden vinden. De gemeenteraad heeft in de zomer van 2017 het college opgeroepen om samen met de Stadsraad en Goor Collectief nog eens goed naar het gelopen proces te kijken.

Deze partijen, aangevuld met vertegenwoordiging uit de Molenstraat, hebben vervolgens samen met een onafhankelijk procesbegeleider en een extern verkeersbureau de aanpak voor de optimalisatie van de verkeersvisie besproken, waarbij een aantal uitgangspunten leidend zijn:

  • De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de voorstellen.
  • Doel van het proces is te komen tot een verantwoord besluit door de gemeenteraad. Onder verantwoord besluit wordt verstaan, een besluit:
  1. waar een proces aan voorafgegaan is waarin alle stakeholders pro-actief benaderd worden en tijdig kennis hebben kunnen nemen van de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de voorstel(len) aan de gemeenteraad (communicatie). En waar stakeholders de gelegenheid hebben gehad op onderzoeksopzet en onderzoeksresultaten te reflecteren en hier een mening over te geven (participatie middels consultatie);
  2. gebaseerd op de situatie waar de gemeenteraad gedegen kennis heeft kunnen nemen van de feiten, onderzoeksresultaten en de mening van stakeholders;
  3. dat een zo groot mogelijk draagvlak in Goor heeft. Onder draagvlak wordt verstaan: óók als men het niet eens is met de uitkomst, er wel zoveel als mogelijk acceptatie van het raadsbesluit is, gegeven het verloop van het proces. Ook wel genoemd: een gevoel van fair play.

Op deze projectwebsite worden de resultaten van het verkeersonderzoek gedeeld, zodat een ieder hier kennis van kan nemen én er op kan reflecteren. Hoe precies leest u hier.